โปรโมชั่น
โรงพยาบาลเพชรรัตน์ เพชรบูรณ์ ขอเสนอโปรโมชั่นสำหรับทุกท่าน

โปรแกรมตรวจสุขภาพคัดกรองมะเร็งพื้นฐาน สำหรับ ชาย - หญิง