เกี่ยวกับเรา

               โรงพยาบาลเพชรรัตน์ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกของจังหวัดเพชรบูรณ์... เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่เกิดขึ้นจากการร่วมใจกันของคณะแพทย์
กับทีมสหสาขาวิชา จนนำไปสู่ความร่วมมือของประชาชนของจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดใกล้เคียง

                จุดเริ่มต้นของการเป็น  "เพชรรัตน์"  ที่มาจากคณะแพทย์เป็นแกนนำที่สำคัญ จึงสะท้อนภาพของความเป็นโรงพยาบาลที่จัดสถานที่ในการดูแลและรักษาสุขภาพของประชาชนเป็นสำคัญ

                 โรงพยาบาลเพชรรัตน์ เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 7  มกราคม 2536 จนถึงปัจจุบันสร้างประสบการณ์ในการดูแลรักษา สุขภาพของประชาชนยาวนาน ภายใต้แนวคิด
“รักษาจรรยาบรรณ  สร้างสรรค์บริการ”   วันเวลาผ่านไปแนวคิดที่โรงพยาบาลเพชรรัตน์ ยึดมั่นไม่เคยเปลี่ยนแปลงไป คณะผู้บริหาร คณะแพทย์และเจ้าหน้าที่ทุกคนยังคงยึดมั่นปฎิบัติหน้าที่ของตนเองด้วยความตั้งใจ...