กิจกรรม
แกลเลอรี่กิจกรรมต่างๆของ โรงพยาบาลเพชรรัตน์ เพชรบูรณ์

โครงการฝึกอบรมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2564

โครงการฝึกอบรมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2564
 ในวันที่​ 17​ ธ.ค.​ 64​ โรงพยาบาลเพชรรัตน์ ได้จัด​" โครงการฝึกอบรมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2564" 
การอบรมครั้งนี้  โดยมีคณะวิทยากรจากหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลหล่มสักได้ให้ความรู้​ ความเข้าใจ​ 
ในเรื่องการป้องกันอัคคีภัยและหลักการอพยพหนีไฟ เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานศึกษาเรียนรู้ วิธีการดับเพลิง 
การใช้อุปกรณ์ถังดับเพลิง การปฏิบัติตนเมื่อเกิดไฟไหม้ ทดลองฝึกการใช้ถังดับเพลิงและระงับอัคคีภัย ซักซ้อมการอพยพ 
วิธีการ เส้นทางการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านอัคคีภัยในพื้นที่ 
รวมทั้งมีการประเมินผลหลังซ้อมแผนอัคคีภัยด้วย